Algemene voorwaarden

Uitvoering opdracht

 1. de door mij in verband met de opdracht te verrichten werkzaamheden beogen tot het resultaat te leiden.
 2. Ik zal mij inspannen om dit resultaat te bereiken maar garandeer niet, dat dit resultaat zal worden bereikt.
 3. Ik zal de opdracht persoonlijk uitvoeren [1]. Bij de uitvoering van mijn werkzaamheden zal ik mij alleen door uw belang laten leiden, zulks met inachtneming van de geldende regelgeving, waaronder de gedragsregels voor advocaten, verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarbij zal ik handelen op een wijze als van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht. Indien ik het verantwoord en/of wenselijk acht, dat ik mij bij de uitvoering van mijn werkzaamheden door anderen (deurwaarder en procureur uitgezonderd) laat bijstaan, dan zal ik dat niet doen dan na van u verkregen toestemming.
 4. Ik zal u op de hoogte houden van de ontwikkelingen, voortgang en wijzigingen in de zaak.

Opzeggen opdracht

 1. U kunt de opdracht steeds opzeggen.
 2. Ik kan de overeenkomst niet opzeggen, tenzij wegens gewichtige redenen en ik op redelijke gronden niet bereid ben de opdracht volgens uw wensen uit te voeren.

In beide gevallen, zal ik op basis van de bestede uren een einddeclaratie zenden.

Financiële afspraken, indien toevoeging wordt afgewezen of ingetrokken.

 1. Met u is nagegaan of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp. Een aanvraag voor een toevoeging zal door mij worden ingediend bij de Raad voor de Rechtsbijstand te (plaats). U stelt mij alle stukken ter hand die daarvoor benodigd zijn. De Raad voor de Rechtsbijstand stelt de door u te betalen eigen bedrage vast. De wijze van inning van deze eigen bijdrage zal nader met u worden overeengekomen. Overigens bent u naast de eigen bijdrage verschuldigd: griffierecht, deurwaarderskosten, eventuele kosten van getuigen / deskundigen, uittreksels uit de openbare registers, telegrammen en internationaal gebruik van telex, telefax en telefoon.
 2. Het honorarium bedraagt € (bedrag) per uur, exclusief belaste en onbelast verschotten en omzetbelasting. Verschotten zijn de voor u door mij gedane uitgaven, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, procureurssalaris en dossierkosten (porti, telefoon, telefax fotokopieën en dergelijke). De dossierkosten bedragen 6% van het geldende uurtarief.
 3. Ik zal u tijdig waarschuwen indien het honorarium een bedrag van € (bedrag) exclusief verschotten en omzetbelasting dreigt te gaan overschrijden. In dat geval zullen u en ik overleg hebben over de voortzetting of een tussentijdse beëindiging van de opdracht. Het resultaat van dit overleg zal door mij schriftelijk aan u worden bevestigd. Indien u niet binnen 5 dagen na de ontvangst van bedoelde schriftelijke bevestiging op de inhoud daarvan heeft gereageerd, wordt die geacht een juiste weergave te zijn van het resultaat van bedoeld overleg.
 4. U ontvangt van mij per (tijdseenheid) een declaratie voor de door mij verrichte werkzaamheden inclusief de door mij voor u gedane uitgaven.
 5. De declaraties dienen door u binnen 8 dagen te zijn voldaan, zonder aftrek, korting of verrekening.
 6. Indien u de declaraties niet (tijdig) voldoet, komen alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten te uwen laste.

Aansprakelijkheid

 1. Mijn aansprakelijkheid voor eventuele beroepsfouten is in zijn totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps-) aansprakelijkheidsverzekering van het kantoor wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.
 2. Indien om welke reden ook geen uitkering krachtens de in het eerste lid van dit artikel bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot eenmaal het door mij in de desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag exclusief verschotten en omzetbelasting.

Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur

 1. Het kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De klachtenregeling ligt ter inzage op het kantoor en beschrijft de interne klachtenprocedure. Deze procedure houdt in dat u uw klachten eerst aan mij kenbaar maakt. Slaag ik er niet in uw klachten te verhelpen dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van deze opdracht, inclusief alle declaratiegeschillen worden door deze commissie beslecht overeenkomstig een eigen reglement, dat eveneens op het kantoor ter inzage ligt. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet dat reglement in een bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door het kantoor wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de commissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het reglement in arbitrage.
 2. Een korte uitleg van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur is als bijlage aan deze brief gehecht.
 3. De toepasselijkheid van het reglement van de Geschillencommissie Advocatuur komt tot stand door ondertekening van deze brief.

Toepasselijk recht

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Tenzij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is, zullen geschillen worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch.
 3. Indien ik als eisende partij optreed, zal ik in afwijking hiervan bevoegd zijn om het geschil aanhangig te maken bij de voor u in aanmerking komende buitenlandse rechter.

[1] Met dien verstande dat ik mijn werkzaamheden door een kantoorgenoot mag laten uitvoeren